Приватне акціонере товариство «Ринок «ОБОЛОНЬ»  
 
 
Сторінки розділу
 


Пустая страница

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Зiньковський Вiктор Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   25.04.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Ринок "Оболонь"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04214, Київ, Героїв Днiпра, 41
4. Код за ЄДРПОУ
05588015
5. Міжміський код та телефон, факс
0444140501 0444140501
6. Електронна поштова адреса
obolon@emitent.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2016
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 76 Вiдомостi НКЦПРФ 26.04.2016
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці obolon.emitent.org.ua в мережі Інтернет 26.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата обліку (за наявності) Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1   25.04.2016 "фiзична особа" н/д 100 0
Зміст інформації:
25.04.2016р. ПрАТ "Ринок "Оболонь" отримало iнформацiю вiд ПАТ "НДУ" та повiдомляє про зменшення розмiру пакета власника акцiй, якому належало бiльше 10% голосуючих акцiй. Фiзична особа-власник акцiй, щодо якого виникла iнформацiя: Яремик Орест Ярославович. Розмiр частки акцiонера до змiни пакета акцiй становить 5670 штук простих iменних акцiй (100% статутного капiталу); розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй становить 0%.
2   25.04.2016 "фiзична особа" н/д 0 100
Зміст інформації:
25.10.2016р. ПрАт "Ринок "Оболонь" отримало вiд ПАТ "НДУ" iнформацiю та повiдомляє про збiльшення пакета акцiй у фiзичної особи. Фiзична особа, щодо якої виникла iнформацiя: Голiш Тамара-Любомира Iванiвна. Розмiр частки акцiонера до змiни пакета акцiй становить 0 штук простих iменних акцiй (0% статутного капiталу); розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй становить 5670 штук простих iменних акцiй (100% статутного капiталу).