Приватне акціонере товариство «Ринок «ОБОЛОНЬ»  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата виникнення 23.02.2011
Дата публікації 01.03.2011 09:01:00
Найменування емітента* Закрите акцiонерне товариство "Ринок "ОБОЛОНЬ"
Юридична адреса* 04209 м.Київ, вул.Героїв Днiпра, 41
Керівник* Зіньковський Віктор Олександрович - Голова правління. Тел: 0444140501
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ЗАТ “Ринок “Оболонь” код ЄДРПОУ-05588015
Правління Товариства повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів
товариства, які відбудуться «18»квітня 2011 р. о 10.00 годині за адресою:
04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, лічильної комісії, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності за 2010 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2011 р. 
3. Затвердження висновку аудитора щодо діяльності Товариства за 2010 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік. 
5. Про розподіл прибутку за 2010 рік та план розподілу прибутку на 2011 рік. 
6. Зміна найменування Товариства та внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
7. Про приведення складу органів управління товариства у відповідність з новою редакцією Статуту:
Відкликання та обрання виконавчого органу, Наглядової ради та Ревізійної комісії.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на день проведення загальних зборів – «18» квітня 2011р.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись
«18» квітня 2011р. з 09.00 до 09.30 години за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства за адресою: :04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства:
- до дати проведення загальних зборів – 18 квітня 2011 року, у робочі дні до 14.00години;
- у день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Довідки за телефон. (044).тел.414-05-01.
Основні показники фінансово-господарської діяльності:(тис.грн.)
Найменування показника період період
звітний попередній
Усього активів 3531 3425
Основні засоби 1240 1309
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 17 40
Сумарна дебіторська заборгованість 274 269
Грошові кошти та їх еквіваленти 1538 1344
Нерозподілений прибуток 740 682
Власний капітал 1005 1005
Статутний капітал 567 567
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1219 1171
Чистий прибуток (збиток) 78 82
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5670 5670
Кількість власнихакцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна суму коштів, витрачених на Викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 124 138
Правління Товариства
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: “23”лютого 2011 р. у №34 газети «Бюлетень. Цінні папери України».