Приватне акціонере товариство «Ринок «ОБОЛОНЬ»  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Зiньковський В.О.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2018

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Ринок "Оболонь"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05588015

4. Місцезнаходження

Київська, Оболонський, 04214, Київ, Героїв Днiпра, 41

5. Міжміський код, телефон та факс

(044)414-05-01 (044)414-05-01

6. Електронна поштова адреса

obolon@emitent.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2018

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

"Вiдомостi НКЦПФР" 78

 

24.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

obolon.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

23.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

 

 

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

X

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

 

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
1. н/д - означає "немає даних"
2. Вказання в текстi звiту дати "01.01.1900" означає, що подiї не вiдбувались.
3.Товариство не торимувало лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi.
4. Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб.
5.Товариство не користується послугами рейтингового агенства.
6. Посадовi особи Товариства простими iменними акцiями Товариства не володiють

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Ринок "Оболонь"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

н/д

3. Дата проведення державної реєстрації

16.10.1996

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

567000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

99

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

н/д н/д

н/д н/д

10. Органи управління підприємства

Одноосiбний виконавчий орган - Генеральний директор

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ "ПРАВЕКС БАНК"

2) МФО банку

380838

3) поточний рахунок

26006799957329

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

н/д

5) МФО банку

н/д

6) поточний рахунок

н/д

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

н/д

н/д

01.01.1900

н/д

Необмежена

Опис

Пiдприємство не отримувало лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi

 


13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

н/д

2) організаційно-правова форма

 

3) код за ЄДРПОУ

н/д

4) місцезнаходження

н/д

5) опис

Емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря

1

2

3

4

01.01.1900

01.01.1900

н/д

н/д, н/д

Опис

н/д

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства

Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)

Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента

Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента

1

2

3

4

н/д

 

01.01.1900

н/д

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Голiш Тамара-Любомира Iванiвна

100

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зiньковський Вiктор Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1947

5) освіта**

Освiта вища, КНУ iм. Т.Шевченка, правознавство

6) стаж роботи (років)**

45

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Бессарабський ринок, заступник директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016 5 рокiв

9) Опис

Має право без довiреностi дiяти вiд iментi товариства, в тому числi представляти iнтереси товариства, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обовязковi для виконання всiма працiвниками товариства. Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства, вирiшувати питання, повязанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв. Користується правом розпоряджатися коштами товариства. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 45 рокiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дзядевич Валентина Андрiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Освiта вища, Київський торгово-економiчний iнститут, бухоблiк i аналiз господарської дiяльностi

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник головного бухгалтера ПрАТ"Ринок "Оболонь"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.05.2013 безстроково

9) Опис

До обовязкiв головного бухгалтера вiдносяться: забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; iншi обовязки, згiдно посадової iнструкцiї. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Непогашеної судимостi за коримсливi чи посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Зiньковський Вiктор Олександрович

 

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Дзядевич Валентина Андрiївна

 

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0

 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Голiш Тамара-Любомира Iванiвна

5670

100

5670

0

Усього

5670

100

5670

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

 

 

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

13.04.2018

Кворум зборів**

100

Опис

У вiдповiдностi до ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства" до товариства з одним акцiонером не застовоються норми статей 33-48 Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного товариства.
Вiдповiдно до ч.2 ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства" повноваження Загальних зборiв товариства здiйснюються акцiонером одноосiбно. Рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, має статус протоколу Загальних зборiв.
Порядок денний:
I. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директор товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк та основнi напрямки дiяльностi товариства на 2018 рiк.
II. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2017 рiк.
III. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2017 рiк та план розподiлу прибутку на 2018 рiк.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СМАРТ АУДИТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

38779546

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ н/д Київ Оболонська, буд. 47

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4587

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.09.2013

Міжміський код та телефон

050-344-55-787

Факс

н/д

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

н/д

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна Київська н/д Київ вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1340

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.05.2008

Міжміський код та телефон

(044)591-04-04

Факс

н/д

Вид діяльності

Фiнансовi послуги

Опис

н/д

 

 

XI. Опис бізнесу

Злиття, подiлу, приєднання, перетворення чи видiлу не вiдбувалось.

 

Вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не створював.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв на 31.12.2017 року становила 99 осiб; особи, якi працюють "за сумiсництвом", "на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) на пiдприємствi вiдсутнi.У звязку iз змiною розмiру мiнiмальної зарплати, значним зростанням цiн фiонд заробiтної плати на пiдприємствi зрiс на 40% вiдносно попереднього звiтного перiоду.

 

Емiтенет не належить до будь яких обєднань тощо.

 

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими пiдприємствами.

 

н/д

 

Згiдно наказу "Про облiкову полiтику"

 

н/д

 

н/д

 

н/д

 

н/д

 

н/д

 

Штрафнi санкцiї i компенсацiї за порушення законодавства за звiтний перiод вiдсутнi

 

н/д

 

н/д

 

н/д

 

н/д

 

Судовi справи, стороною в яких є емiтент, за звiтний перiод вiдсутнi.

 

н/д

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1254

1466

0

0

1254

1466

будівлі та споруди

1200

1104

0

0

1200

1104

машини та обладнання

21

28

0

0

21

28

транспортні засоби

0

321

0

0

0

321

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

23

20

0

0

23

20

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1254

1466

0

0

1254

1466

Опис


Володiння ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi. Первiсна вартiсть основних засобiв 3121 тис.грн. Сума нарахованого зносу 2023 тис.грн.Обтяження на майно не накладалось

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

2514

2373

Статутний капітал (тис. грн.)

567

567

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

567

567

Опис


Чистi активи Товариства розрахованi згiдно з методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затвердженими рiшенням НКЦПРФ №485 вiд 17.11.2004р., як величина визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобовязань, прийнятих до розрахунку.

Висновок

Розмiр розрахункових чистих активiв Товариства станом на 31.12.2017р. складає 2514 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 1947 тис.грн. Вартiсть чистих активiв бiльша вiд розмiру статутного капiталу, тобто таке становище вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

 

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

 

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

 

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

 

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

 

X

X

за векселями (всього)

X

 

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

 

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

 

X

X

Податкові зобов'язання

X

859

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

 

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

480

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

1339

X

X

Опис:

Товариство не користується кредитами банкiв

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СМАРТ АУДИТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

38779546

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04071, м. Київ, вул. Оболонська, 47

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4587 26.09.2013

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

н/д н/д н/д н/д

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

н/д

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

н/д

Номер та дата договору на проведення аудиту

1-20/03
20.03.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

20.03.2018
30.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

30.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

6500

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

2

1

3

2015

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

 

X

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): На акцiонерне товариство з одним акцiонером не поширюються норми статей 33-48 Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв.

Так

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Повноваження загальних зборiв здiйснюються акцiонером одноосiбно i оформлюються у формi рiшення, яке має статус протоколу загальних зборiв

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi загальнi збори за звiтний перiод не скликались

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

н/д

Інше (зазначити)

н/д

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

н/д

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

н/д

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

 

членів наглядової ради - акціонерів

 

членів наглядової ради - представників акціонерів

 

членів наглядової ради - незалежних директорів

 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

Товариство не залучало стороннiх консультантiв у сферi корпоративного управлiння та фiнансового менеджменту

 

н/д

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Наглядова рада на пiдприємствi не створювалась

Інші (запишіть)

н/д

 

н/д

н/д

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

н/д

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): н/д

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

н/д

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Наглядова рада та ревiзiйна комiсiя на товариствi не створювались

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Так

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Так

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

н/д

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

н/д

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

н/д

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Ревiзiйна комiсiя на пiдприємствi не створювалась

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Товариство не планує залучення iнвестицiй протягом наступних трьох рокiв

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: н/д

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: н/д

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

н/д 

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Ринок "Оболонь"

за ЄДРПОУ

05588015

Територія

 

за КОАТУУ

8038000000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників

99

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

04214, м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 41

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

   

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

16

14

 

первісна вартість

1001

18

18

 

накопичена амортизація

1002

2

4

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

88

 

Основні засоби:

1010

1254

1466

 

первісна вартість

1011

3121

3489

 

знос

1012

1867

2023

 

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

 

первісна вартість

1016

0

0

 

знос

1017

0

0

 

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

 

первісна вартість

1021

0

0

 

накопичена амортизація

1022

0

0

 

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0

 

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

 

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

 

Гудвіл

1050

0

0

 

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

 

Інші необоротні активи

1090

0

0

 

Усього за розділом I

1095

1270

1568

 

II. Оборотні активи

Запаси

1100

13

18

 

Виробничі запаси

1101

13

18

 

Незавершене виробництво

1102

0

0

 

Готова продукція

1103

0

0

 

Товари

1104

0

0

 

Поточні біологічні активи

1110

0

0

 

Депозити перестрахування

1115

0

0

 

Векселі одержані

1120

0

0

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

875

817

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


0


0

 

з бюджетом

1135

0

0

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

 

з нарахованих доходів

1140

0

0

 

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

527

440

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

639

1008

 

Готівка

1166

2

2

 

Рахунки в банках

1167

637

742

 

Витрати майбутніх періодів

1170

2

2

 

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

 

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0

 

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

 

резервах незароблених премій

1183

0

0

 

інших страхових резервах

1184

0

0

 

Інші оборотні активи

1190

0

0

 

Усього за розділом II

1195

2056

2285

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

 

Баланс

1300

3326

3853

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

567

567

 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

 

Капітал у дооцінках

1405

0

0

 

Додатковий капітал

1410

863

863

 

Емісійний дохід

1411

0

0

 

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

 

Резервний капітал

1415

142

142

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

801

942

 

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( )

Інші резерви

1435

0

0

 

Усього за розділом I

1495

2373

2514

 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

 

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

 

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

 

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

 

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

 

Цільове фінансування

1525

0

0

 

Благодійна допомога

1526

0

0

 

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

 

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

 

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

 

Призовий фонд

1540

0

0

 

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

 

Усього за розділом II

1595

0

0

 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

 

Векселі видані

1605

0

0

 

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

 

за товари, роботи, послуги

1615

17

0

 

за розрахунками з бюджетом

1620

931

859

 

за у тому числі з податку на прибуток

1621

33

40

 

за розрахунками зі страхування

1625

1

79

 

за розрахунками з оплати праці

1630

4

300

 

за одержаними авансами

1635

0

0

 

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

 

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

 

за страховою діяльністю

1650

0

0

 

Поточні забезпечення

1660

0

0

 

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

 

Інші поточні зобов’язання

1690

0

101

 

Усього за розділом IІІ

1695

953

1339

 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

 

Баланс

1900

3326

3853

 

 

Примітки

н/д

Керівник

Зiньковський Вiктор Олександрович

Головний бухгалтер

Дзядевич Валентина Андрiївна


 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Ринок "Оболонь"

за ЄДРПОУ

05588015

 

(найменування)

   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

19968

20958

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 15881 )

( 17306 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


4087


3652

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

84

0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 3896 )

( 2750 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 26 )

( 911 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


249


0

 збиток

2195

( 0 )

( 9 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

146

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 27 )

( 33 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


222


104

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

40

33

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


182


71

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

182

71

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

3270

3514

Витрати на оплату праці

2505

7756

5505

Відрахування на соціальні заходи

2510

1685

1192

Амортизація

2515

158

124

Інші операційні витрати

2520

6961

10665

Разом

2550

19830

21000

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

5670

5670

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

5670

5670

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

32.09877

12.52205

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

32.09877

12.52205

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

н/д

Керівник

Зiньковський Вiктор Олександрович

Головний бухгалтер

Дзядевич Валентина Андрiївна


 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Ринок "Оболонь"

за ЄДРПОУ

05588015

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


24020


22501

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

61

57

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

83

146

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

7

16

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 5451 )


( 5246 )

Праці

3105

( 5996 )

( 4702 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1609 )

( 1294 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 10743 )

( 12020 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 3 )

( 0 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

369

-542

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

369

-542

Залишок коштів на початок року

3405

639

1181

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

1008

639

 

Примітки

н/д

Керівник

Зiньковський Вiктор Олександрович

Головний бухгалтер

Дзядевич Валентина Андрiївна

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Ринок "Оболонь"

за ЄДРПОУ

05588015

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

       

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

 

X

 

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

       

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

       

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

       

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

       

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

       

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

       

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

       

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

       

Фінансові витрати

3540

X

 

X

 

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

       

Збільшення (зменшення) запасів

3551

       

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

       

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

       

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

       

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

       

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

       

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

       

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

       

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

       

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

       

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

       

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

       

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

       

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

       

Сплачений податок на прибуток

3580

X

 

X

 

Сплачені відсотки

3585

X

 

X

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

       

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

   

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

 

X

 

X

необоротних активів

3205

 

X

 

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

 

X

 

X

дивідендів

3220

 

X

 

X

Надходження від деривативів

3225

 

X

 

X

Надходження від погашення позик

3230

 

X

 

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

 

X

 

X

Інші надходження

3250

 

X

 

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

 

X

( )

необоротних активів

3260

X

 

X

 

Виплати за деривативами

3270

X

 

X

 

Витрачання на надання позик

3275

X

 

X

 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

 

X

 

Інші платежі

3290

X

 

X

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

       

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

   

Надходження від:
Власного капіталу

3300

 

X

 

X

Отримання позик

3305

 

X

 

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

 

X

 

X

Інші надходження

3340

 

X

 

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

 

X

 

Погашення позик

3350

X

 

X

 

Сплату дивідендів

3355

X

 

X

 

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

 

X

 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

 

X

 

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

 

X

 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

 

X

 

Інші платежі

3390

X

 

X

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

       

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

       

Залишок коштів на початок року

3405

 

X

 

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

       

Залишок коштів на кінець року

3415

       

 

Примітки

н/д

Керівник

Зiньковський Вiктор Олександрович

Головний бухгалтер

Дзядевич Валентина Андрiївна

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Ринок "Оболонь"

за ЄДРПОУ

05588015

 

(найменування)

   

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

567

 

863

142

801

   

2373

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

               

Виправлення помилок

4010

               

Інші зміни

4090

       

41

     

Скоригований залишок на початок року

4095

567

 

863

142

760

   

2332

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

       

182

     

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

               

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

               

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

               

Накопичені курсові різниці

4113

               

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

               

Інший сукупний дохід

4116

               

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

               

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

               

Відрахування до резервного капіталу

4210

               

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

               

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

               

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

               

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

               

Погашення заборгованості з капіталу

4245

               

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

               

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

               

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

               

Вилучення частки в капіталі

4275

               

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

               

Інші зміни в капіталі

4290

               

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

               

Разом змін у капіталі

4295

               

Залишок на кінець року

4300

567

 

863

142

942

   

2514

 

Примітки

н/д

Керівник

Зiньковський Вiктор Олександрович

Головний бухгалтер

Дзядевич Валентина Андрiївна