Приватне акціонере товариство «Ринок «ОБОЛОНЬ»  
 
 
Сторінки розділу
 


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Ринок "Оболонь"
2. Код за ЄДРПОУ 05588015
3. Місцезнаходження 04214, Київ, Героїв Днiпра, 41
4. Міжміський код, телефон та факс 0444140501 0444140501
5. Електронна поштова адреса obolon@emitent.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації obolon.emitent.org.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

18.04.2016р. закiнчився строк (5 рокiв згiдно п. 7.3.6. Статуту ПрАТ "Ринок "Оболонь") на який було обрано Генерального директора Товариства Зiньковського Вiктора Олександровича Загальними зборами акцiонерiв товариства 18 квiтня 2011 року. Посадова особа фактично продовжувала виконувати свої обовязки до прийняття рiшення власника 100% акцiй ПрАТ "Ринок "Оболонь". Посадова особа не володiє часткою в статутному фондi, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
26.04.2016р. Рiшенням №1 акцiонера , що володiє 100% акцiй ПрАТ "Ринок "Оболонь" Зiньковського Вiктора Олександровича було призначено на посаду Генерального директора Товариства строком на 5 рокiв (згiдно п. 7.3.6. Статуту ПрАТ "Ринок "Оболонь"). Посадова особа не володiє часткою у статутному фондi товариства, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Вiктор Олександрович
Зiньковський   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.   26.04.2016
(дата)