Приватне акціонере товариство «Ринок «ОБОЛОНЬ»  
 
 
Сторінки розділу
 Регулярна інформація

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Зiньковський Вiктор Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2012
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

Загальні відомості
Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИНОК "ОБОЛОНЬ"
Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
05588015
Місцезнаходження емітента
Україна м.Київ Оболонський р-н 04214 м.Київ Героїв Днiпра, 41
Міжміський код, телефон та факс емітента
044 414-05-01 044 414-05-01
Електронна поштова адреса емітента
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
(дата)
Річна інформація опублікована у      
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) www.05588015.smida.gov.ua в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)  

(дата)

 

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності -
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств -
е) інформація про рейтингове агентство -
є) інформація про органи управління емітента -
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди -
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент -
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом -
г) інформація про похідні цінні папери -
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду -
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів -
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції -
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції -
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів -
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду -
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій -
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду -
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду -
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року -
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття -
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів -
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів -
20. Основні відомості про ФОН -
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН -
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН -
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН -
24. Правила ФОН -
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності -
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) -
30. Примітки 1.r) Види дiяльностi, що потребують лiцензування вiдсутнi. 1.д) Товариство не входить до будь-якого об'єднання за територiальним чи виробничим принципом. 1.е) У статутному фондi вiдсутня державна частка, товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, та не займає монопольного становища. 2. Єдиним акцiонером товариства є фiзична особа Яремик Орест Ярославович, якому належить 100% акцiй. 7. Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувались i не виплачувались. 9.а) Цiннi папери товариства на бiржах та торговельно-iнформацiйних системах не котируються, заяви органiзаторам торгiвлi цiнними паперами для допуску до лiстингу не подавались. 9.б) Облiгацiї не випускались. 9.в)Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, крiм акцiй простих iменних, Товариством не випускались. 9.г) Похiднi цiннi папери товариством не випускались. 9.r)Акцiї власної емiсiї товариством не викупались. 9.д)Акцiї товариства переведено у бездокументарну форму iснування. Сертифiкати акцiй, згiдно з порядком вилучення та знищення, втратили чиннiсть. Бланки сертифiкатiв iнших цiнних паперiв не замовлялись сертифiкати iнших цiнних паперiв не видавались. 11.г), 11.r) - дiяльнiсть пiдприємства за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi не класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води . 12. Борговi цiннi папери не випускались. 13. Особлива iнформацiя, у звiтному перiодi не подавалась. 15-16. Iпотечнi облiгацiї не випускались. 17. Прострочка сплати чергових платежiв за договорами, права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до iпотечного покриття, вiдсутня. 18.Товариство не випускало iпотечнi сертифiкати. 19-24. Товариство не випускало сертифiкати ФОН. 28. Акцiонерне товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 29. Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. У зв'язку з тим, що поля "дата" не передбачають вiдсутнiсть запису, то у разi, якщо подiя не вiдбувалась, цi поля заповнено датою, що є неймовiрною для таких подiй, а саме: 01.01.1900 Незаповненнi графи Звiту вважати такими, що мають "нульове" значення, або свiдчать про вiдсутнiсть подiї.

 

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИНОК "ОБОЛОНЬ"
Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ"РИНОК "ОБОЛОНЬ"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Поштовий індекс 04214
Область, район м. Київ, ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
Населений пункт м. Київ
Вулиця, будинок Героїв Днiпра, 41

 

Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія і номер свідоцтва ААБ №160964
Дата державної реєстрації 14.10.1996
Орган, що видав свідоцтво Оболонська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
Зареєстрований статутний капітал (грн.) 567000
Сплачений статутний капітал (грн.) 567000

 

Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Публiчне акцiонерне товариство комерцiйний банк "ПРАВЕКС-БАНК"
МФО банку 321983
Поточний рахунок №2600400500096
 
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті вiдсутгiй
МФО банку 0
Поточний рахунок 0

 

Основні види діяльності

70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна
0 д/н
0 д/н

 

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Яремик Орест Ярославович д/н д/н д/н 100
Усього 100
 

 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 122 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 0 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0 Фонд оплати працi: 5027тис.грн. зменшився по вiдношенню до 2010 року на 3,2%. Товариство не проводить самостiйної кадрової програми.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Соловiщук Катерина Логiнiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 213101 11.06.1996 Радянський РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1957
Освіта** вища, Київський торгово-економiчний iнститут, за фахом - економiст
Стаж керівної роботи (років)** 27
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Бесарабський ринок - головний бухгалтер
Опис До обов'язкiв Головного бухгалтера вiдносяться: - забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; - органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Загальний стаж роботи- 42 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.

Посада Генеральний директор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зiньковський Вiктор Олександрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 970897 24.05.2002 Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1947
Освіта** вища, КНУ iм. Т. Шевченка, за фахом - правознавець
Стаж керівної роботи (років)** 23
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Бессарабський ринок, заступник директора
Опис Має право без довiреностi дiяти вiд iменi товариства, в тому числi представляти iнтереси товариства, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства. Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв. Користується правом розпоряджатися коштами товариства. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Загальний стаж роботи- 40 рокiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
 

 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Головний бухгалтер Соловiщук Катерина Логiнiвна СН 213101 11.06.1996 Радянський РУ ГУ МВС України в м. Києвi 01.01.1900 0 0 0 0 0 0
Генеральний директор Зiньковський Вiктор Олександрович СО 970897 24.05.2002 Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 01.01.1900 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0
 

 

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Яремик Орест Ярославович д/н д/н д/н 21.05.2009 5670 100 5670 0 0 0
Усього 5670 100 5670 0 0 0
 

 

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 18.04.2011
Кворум зборів** 100
Опис Правлiнням, при прийняттi рiшення про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вносилась пропозицiя включити до порядку денного наступнi питання (пропозицiї щодо внесення змiн та доповнень до питань порядку денного не надходили): Порядок денний: 1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, лiчильної комiсiї, затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв. 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011 р. 3. Затвердження висновку аудитора щодо дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 4. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк 5. Про розподiл прибутку за 2010 рiк та план розподiлу прибутку на 2011 рiк. 6. Змiна найменування Товариства та внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до Закону України <Про акцiонернi товариства> шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.. 7. Про приведення складу органiв управлiння товариства у вiдповiднiсть з новою редакцiєю Статуту: вiдкликання та обрання Виконавчого органу, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї 1. З першого питання порядку денного: Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, лiчильної комiсiї, затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв. 1)Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв. Питання, поставлене на голосування: Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв. Пропонується рiшення: Обрати Зiньковського Д.В. Головою Загальних зборiв учасникiв Товариства та Колєснiкову I.А. секретарем Загальних зборiв учасникiв Товариства. Пiдсумок голосування: <ЗА> - 5670 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <ПРОТИ> -немає голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - немає голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 2) Питання, поставлене на голосування: обрання лiчильної комiсiї. Пропонується рiшення: Доручити пiдрахунок голосiв Головi та секретарю зборiв. Пiдсумок голосування: <ЗА> - 5670 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <ПРОТИ> -немає голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - немає голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 3) Питання, поставлене на голосування: Затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв. Пропонується рiшення: Затвердити наступний регламент загальних зборiв: - основна доповiдь - 20 хвилин; - спiвдоповiдь - 5 хвилин; - виступи в дебатах - 3 хвилини; - вiдповiдi на запитання -3 хвилини. Проведення голосування по усiм питанням порядку денного вiдбувається шляхом пiдняття мандатiв. Принцип голосування: 1 акцiя - 1 голос. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв. Пiдсумок голосування: <ЗА> - 5670 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <ПРОТИ> -немає голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - немає голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 2. З Другого питання порядку денного: Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011р. Питання, поставлене на голосування: Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011р. Пропонується рiшення: Затвердити Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011р. Пiдсумок голосування: <ЗА> - 5670 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <ПРОТИ> -немає голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - немає голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 3. З Третього питання порядку денного: Затвердження висновку Аудитора щодо дiяльностi Товариства за 2010 рiк. Питання, поставлене на голосування: Затвердження висновоку Аудитора щодо дiяльностi Товариства за 2010 рiк. Пропонується наступне рiшення: Затвердити висновок Аудитора щодо дiяльностi Товариства за 2010 рiк. Пiдсумок голосування: <ЗА> - 5670 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <ПРОТИ> -немає голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - немає голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 4. З четвертого питання порядку денного: Затвердження рiчного звiгу та балансу Товариства за 2010 рiк. Питання, поставлене на голосування: Затвердження рiчного звiгу та балансу Товариства за 2010 рiк. Пропонується наступне рiшення: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2010рiк. Пiдсумок голосування: <ЗА> - 5670 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <ПРОТИ> -немає голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - немає голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 5. З п'ятого питання порядку денного: Про розподiл прибутку за 2010 рiк та план розподiлу прибутку на 2011 рiк. Питання, поставлене на голосування: Про розподiл прибутку за 2010 рiк та план розподiлу прибутку на 2011 рiк. Пропонується наступне рiшення: направити прибуток, отриманий у 2010роцi на подальший розвиток Товариства. Крiм того пропонується наступний план розподiлу прибутку на 2011 рiк (фонд розвитку виробництва - 50 %, резервний фонд - 5 %, фонд соцкульта - 15 %, фонд дивiдендiв - 30 %). Пiдсумок голосування: <ЗА> - 5670 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <ПРОТИ> -немає голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - немає голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 6. З шостого питання порядку денного: Змiна найменування Товариства та внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведениям його у вiдповiднiсть до Закону України <Про акцiонернi товариства> шляхом викладення його у повiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 6.1. Питання, поставлене на голосування: Змiна найменування Товариства у зв'язку з приведениям його у вiдповiднiсть до Закону України <Про акцiонернi товариства>. Пропонується рiшення: Вiдповiдно до вимог Закону України <Про акцiонернi товариства> встановити наступне наймену вання Товариства : Повне найменування українською мовою - Приватне акцiонерне товариство <Ринок <Оболонь>. Скорочене найменування українською мовою - ПрАТ <Ринок <Оболонь>. Повне найменування росiйською мовою - Частное акционерное общество <Рынок <Оболонь>. Скорочене найменування росiйською мовою - ЧАО <Рынок <Оболонь>. Повне найменування англiйською мовою - Private Joint Stock Company . Скорочене найменування англiйською мовою - PJSC . Пiдсумок голосування: <ЗА> - 5670 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <ПРОТИ> -немає голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - немає голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 6.2. Питання, поставлене на голосування: внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведениям його у вiдповiднiсть до Закону України <Про акцiонернi товариства> шляхом викладення його у повiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Пропонується рiшення: Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до Закону України <Про акцiонернi товариства> шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. Пiдсумок голосування: <ЗА> - 5670 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <ПРОТИ> -немає голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - немає голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 6.3. Питання, поставлене на голосування: Про надання доручень щодо пiдписання вiд iменi акцiонерiв нової редакцiї Статуту Товариства та здiйснення вiдповiдниї дiй, пов'язаних з реєстрацiю нової редакцiї статуту Товариства в державних органах влади та отриманням нового Свiдоцтва про державну реєстрацiю товариства. Пропонується рiшення: Доручити Зiнковському Вiктору Олександровичу вiд iменi акцiонерiв пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства. Доручити Зiньковському Дмитру Вiкторовичу здiйснити вiдповiднi дiї, пов'язанi з реєстрацiю нової редакцiї статуту Товариства в державних органах влади та отриманням нового Свiдоцтва про державну реєстрацiю товариства. Пiдсумок голосування: <ЗА> - 5670 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <ПРОТИ> -немає голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - немає голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 7. З сьомого питання порядку денного: Про приведення складу органiв управлiння товариства у вiдповiднiсть з новою редакцiєю Статуту. 7.1. Питання, поставлене на голосування: вiдкликати всiх членiв Правлiння. Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. Пропонується рiшення: вiдкликати всiх членiв органiв управлiння та контролю Товариства. Пiдсумок голосування: <ЗА> - 5670 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <ПРОТИ> -немає голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - немає голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 7.2. Питання, поставлене на голосування: Обрання Генерального директора Товариства Пропонується рiшення: обрати Зiньковського Вiктора Олександровича на посаду Генерального директора Приватного акцiонерного товариства "Ринок "Оболонь". Пiдсумок голосування: <ЗА> - 5670 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <ПРОТИ> -немає голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - немає голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте.Пропозицiї щодо скликання позачергових загальних зборiв не надходили.

 

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПП "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "СЕРВIС-АУДИТ"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32205930
Місцезнаходження Україна м.Київ Оболонський. 04209 м.Київ Героїв Днiпра, 41
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 3090
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України, Рiшення №118
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.12.2002
Міжміський код та телефон (044) 501-26-41
Факс (044) 501-26-41
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв № 743 серiя АБ 000680 вiд 13.02.2008р. Унесено до реєстру вiдповiдно до рiшення Комiсiї вiд 13.02.2008 року №90.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГРАД-ЦIННI ПАПЕРИ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37045775
Місцезнаходження Україна м.Київ Печерський 01133 м. Київ бул. Лесi Українки, буд. 34, под. 3, поверх 7
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 533951
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.05.2010
Міжміський код та телефон (044) 222-78-96
Факс (044) 585-71-20
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис Укладено договiр про вiдкриття рахункiв в цiнних паперах №Е-З-2010 вiд 09.08.2010.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ>
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження Україна м.Київ Шевченкiвський 04107 м. Київ Тропiнiна, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон (044)585 42 40
Факс (044)585 42 40
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Укладено договiр про обслуговування реєстру власникiв iменних цiнних паперiв №Е1860/10 вiд 01.09.2010.

 

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30.06.2010 208/10/1/10 Територiальне управлiння ДКЦПФР у м.Києвi та Київськiй областi UA4000083687 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 100 5670 567000 100
Опис У звiтному перiодi, на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв змiнено назву товариства вiдповiдно до вимог Закону україни "Про акцiонернi товариства". Свiдоцтво про випуск акцiй, зареєстроване Територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй областi 30 червня 2010р. за № 208/10/1/10 анульовано, та 05.07.2011р. отримано нове. Держава акцiями товариства не володiє. Цiннi папери товариства на бiржах та торговельно-iнформацiйних системах не котируються, заяви органiзаторам торгiвлi цiнними паперами для допуску до лiстингу не подавались. Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, крiм акцiй простих iменних, Товариством не випускались.

 

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Закрите акцiонерне товариство <Ринок <Оболонь>, заснованно згiдно з розпорядженням Мiнської районної адмiнiстрацiї м. Києва №1318 вiд 25 листопада 1998р., пiдтвердженого Рiшенням Мiнської районної ради народних депутатiв вiд 25 травня 1999р., шляхом реорганiзацiї Державного комунального пiдприємства <Ринок Оболонь> у Закрите акцiонерне Товариство вiдповiдно Закону України <Про господарськi товариства> вiд 19.09.1991р., та Установчого договору про створення та дiяльнiсть закритого акцiонерного товариства <Ринок <Оболонь> вiд 15 грудня 1998р. Товариство зареєстроване Оболонською РДА м.Києва <14> жовтня 1996р., iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 05588015. У 2010роцi, на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв форма iснування акцiй змiнена на бездокументарну, а у 2011 роцi, на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв змiнено назву товариства вiдповiдно до вимог Закону україни "Про акцiонернi товариства" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИНОК "ОБОЛОНЬ".
   
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй та дочiрнiх пiдприємств.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiїї не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiкова полiтика пiдприємства ведеться згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". Бухгалтерський облiк ведеться за Мiжнародною системою стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО). Фiнансова звiтнiсть до ДКЦПФР пiдготовлена за методичними рекомендацiями, затвердженими Рiшеннями ДКЦПФР та вiдповiдає вимогам МСБО i надається у форматi, що визначений НП(С)БО. Основнi засоби у звiтностi вiдображено за балансовою вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Нарахування амортизацiї провадиться методом лiнiйного зменшення залишкової вартостi. Амортизацiя на МШП нараховується в розмiрi 100% в першому мiсяцi використання. До складу запасiв включаються: - сировина, основнi та допомiжнi матерiали; - придбанi напiвфабрикати та комплектуючi; - паливно-мастильнi матерiали; - запаснi частини; - незавершене виробництво та готова продукцiя; - товари, що придбанi для подальшої реалiзацiї. Запаси облiковуються за собiвартiстю, яка включає витрати на придбання та доставку. Вибуття запасiв облiковується за методом ФIФО. Дебiторська заборгованiсть визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг. Поточнi зобов'язання вiдображаються за сумою погашення.
Текст аудиторського висновку Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "РИНОК "ОБОЛОНЬ" за 2011 рiк 2.2. Для подання адресатам: - власникам цiнних паперiв; - керiвництву емiтента; - Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 2.3 Вступний параграф 2.3.1. Основнi вiдомостi про емiтента Найменування Приватне акцiонерне товариство <РИНОК <ОБОЛОНЬ> Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 05588015 Органiзацiйно-правова форма Приватне акцiонерне товариство Мiсцезнаходження юридичної особи м. Київ, Оболонський р-н, вул. Героїв Днiпра, 41 Телефон (045) 414 05 01 Державна реєстрацiя вiд 14.10.1996р., № 1 069 120 0000 007212 Орган, що здiйснив реєстрацiю Мiнська райдержадмiнiстрацiя м. Київ Види дiяльностi Продаж i здавання в найм (в оренду) нерухомого майна виробничо-технiчного призначення;Здавання пiд найм власностi та державної нерухомостi невиробничого призначення. Голова правлiння Зiньковський Вiктор Олександрович 2.3.2. Опис аудиторської перевiрки Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку <Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)> вiд 29.09.2011р. №1360 та зареєстрованi у Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 року №1358/20096. Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року № 1591 iз змiнами, внесеними згiдно з Рiшеннями Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 5 лютого 2007 року за № 97/13364. Рiшення ДКЦПФР вiд 20 жовтня 2011 року "Про затвердження Змiн до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", зареєстрованi у Мiнiстерствi юстицiї України 20 грудня 2011 року № 1471/20209. Рiшення НК ЦПФР вiд 09.02.2012 року № 270 про затвердження роз'яснення Нацiональної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку "Про порядок застосування частини шостої статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" щодо розкриття iнформацiї вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". При перевiрцi аудитори керувались Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, а також "Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 року № 291 та iнструкцiєю по його застосуванню iз змiнами i доповненнями та iншими нормативними актами, що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку. Аудиторська перевiрка здiйснена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема МСА700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" ,706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", Кодексу Етики Професiйних бухгалтерiв з урахуванням вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть". Цi стандарти зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Ми, вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує об?рунтовану пiдставу для висловлення нашої думки. Перевiрцi пiдлягали документи товариства пiдтверджуючi реєстрацiю пiдприємства як юридичної особи та документи якi пiдтверджують фiнансову звiтнiсть та фiнансовий стан товариства i якi складають повний комплекс фiнансової звiтностi що включають: баланс станом на 31 грудня 2011 року та фiнансовi звiти за рiк що минув на зазначену дату. Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до П(С)БО вимагає використання певних ключових бухгалтерських оцiнок. Окрiм цього, вiд управлiнського персоналу вимагається використання думок в процесi застосування облiкової полiтики товариства. Складнi питання, що бiльшою мiрою вимагають вживання допущень, а також тi оцiнки i пропозицiї, якi можуть iстотно вплинути на фiнансову звiтнiсть. 2.4. Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв Вiдповiдальнiсть за складання та подання фiнансових звiтiв згiдно зi застосовною концептуальною основою фiнансової звiтностi є вiдповiдальнiстю управлiнського персоналу суб'єкта господарювання. Згiдно з МСА 200 параграф 36, вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу включає: розробку, впровадження та здiйснення внутрiшнього контролю складання та подання фiнансових звiтiв, що не мiстять суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилок; вибiр та застосування вiдповiдних облiкових полiтик; здiйснення попереднiх облiкових оцiнок, якi є об?рунтованими за обставин. 2.5. Опис вiдповiдальностi аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi На аудитора покладається вiдповiдальнiсть - за формування та висловлювання думки щодо фiнансових звiтiв згiдно iз Законом України "Про аудиторську дiяльнiсть" (роздiл VI, статтi 21, 22) та МСА 200 "Загальнi завдання незалежного аудитора та проведення аудиту згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту". Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi Вибiр процедур ?рунтується на судженнi аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, якi стосуються складання i достовiрного подання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. На нашу думку, аудиторськi докази, отриманi аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки. 2.6. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до стандартiв МСА На нашу думку, Товариство в цiлому дотримується принципiв обраної облiкової полiтики, щодо вимог застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Рiчнi звiти, якi надали власники Товариства (що додаються), мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть. Структура повного комплекту фiнансової звiтностi Товариства складається з: Балансу, Звiту про фiнансовi результати, Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал, Примiток до рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2011 року. В ходi перевiрки аудитором було дослiджено облiкову систему товариства (наказ про облiкову полiтику №07 вiд 05.01.2011 року). Використанi на акцiонерному товариствi принципи бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдають концептуальнiй основi фiнансової звiтностi передбаченiй нацiональними стандартами бухгалтерського облiку. Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису в цiлому у вiдповiдностi з Планом рахункiв бухгалтерського облiку. Облiк товариства автоматизований, ведеться на комп'ютерi iз застосуванням бухгалтерської програми 1-С "Предприятие" версiя 7.7. 2.6.1. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi, яка може бути не модифiкованою, у виглядi не модифiкованого аудиторського висновку Згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту аудиторську перевiрку сплановано i здiйснено з метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. В ходi аудиторської перевiрки аудитором були виконанi наступнi процедури: визначення вiдповiдностi фiнансової звiтностi основним принципам облiку, встановленим облiковою полiтикою Товариства; аналiз шляхом тестування аудиторських доказiв, якi дають змогу пiдтвердити зазначенi у звiтностi суми i показники та наведенi пояснення до них; дослiдження суттєвих облiкових оцiнок, зроблених керiвництвом пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi; оцiнка надiйностi систем бухгалтерського облiку Товариства, можливостi виникнення помилок i їх суттєвого впливу на звiтнiсть; оцiнка загального подання фiнансової звiтностi. Аудитор вважає, що отриманi в ходi перевiрки аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Оскiльки призначення аудитора Товариства вiдбулося пiсля дати проведення iнвентаризацiї активiв та зобов'язань, аудитор не мав змоги спостерiгати за проведенням iнвентаризацiї. Тому аудитор вiдмовляється вiд висловлювання своєї думки у виглядi не модифiкованого аудиторського висновку. 2.6.2. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi, яка може бути модифiкованою, у виглядi модифiкованого аудиторського висновку На нашу думку, товариство в цiлому дотримується принципiв обраної облiкової полiтики, щодо вимог застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Рiчнi звiти, якi надали керiвники товариства (що додаються), мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть. Структура повного комплекту фiнансової звiтностi Товариства складається з: Балансу, Звiту про фiнансовi результати, Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал, Примiток до рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2011 року. 2.6.3. Модифiкований аудиторський висновок Ми висловлюємо умовно-позитивну думку вiдповiдно дiйсного фiнансового стану та результатiв дiяльностi рiчнiй фiнансовiй звiтностi складений товариством. На нашу думку, фiнансовi звiти справедливо й достовiрно вiдображають в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "РИНОК <ОБОЛОНЬ>", станом на 31 грудня 2011р., також результати його фiнансової дiяльностi за 2011р., згiдно з нацiональними стандартами бухгалтерського облiку i вiдповiдають вимогам закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996-XIV. 2.6.4. Модифiкована аудиторська думка Параграф, у якому мiститься модифiкована аудиторська думка, тому що в процесi проведення аудиту iснує наведена нижче обставина: - обмеження обсягу роботи аудитора. Оскiльки призначення аудитора Товариства вiдбулося пiсля дати проведення iнвентаризацiї активiв та зобов'язань, аудитор не мав змоги спостерiгати за проведенням iнвентаризацiї. Внаслiдок цього у аудитора вiдсутня можливiсть пiдтвердити фактичну наявнiсть товарно-матерiальних цiнностей, вiдображених в балансi Товариства, за допомогою аудиторських процедур. Тому аудитор вiдмовляється вiд висловлювання своєї думки у виглядi не модифiкованого аудиторського висновку. Цi обмеження щодо обсягу аудиту не можуть привести до значних коригування фiнансової звiтностi, якi могли б бути за вiдсутностi обмеження. 2.6.5. Аудитор описує факти, що призвели до модифiкацiї думки аудитора, та оцiнює їх суттєвiсть Нами визначено суттєвiсть на рiвнi фiнансової звiтностi в цiлому в розмiрi 162 тис. грн. вiдповiдно до МСА 320"Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту", а також розглянутi ризики iснування iнших невиявлених викривлень - МСА 450 "Оцiнка викривлень, iдентифiкованих пiд час аудиту". Припущення про безперервнiсть господарської дiяльностi товариства, розглядається аудитом у вiдповiдностi до МСА 570 "Безперервнiсть" як така, що продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або припиняти її. Це базується на судженi аудитора, а також на даних бухгалтерського облiку акцiонерного товариства та проведених бесiд (наданих запитiв) управлiнському персоналу по даному питанню. Аудитор не має змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для об?рунтування думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть, невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим,вiдповiдно до МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора". 2.7. Iнша допомiжна iнформацiя Мета та обсяг аудиту фiнансових звiтiв формулюються на основi умови обмеження вiдповiдальностi аудитора iнформацiєю, зазначеною в аудиторському висновку. Аудитор не несе окремої вiдповiдальностi за визначення, чи викладення iншої iнформацiї належним чином. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами активiв Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв. На балансi Товариства станом на 31.12.2011р. облiковуються основнi засоби, вартiсть яких складає: первинна - 2472 тис. грн., залишкова - 1151 тис. грн., знос - 1321 тис. грн. Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться на пiдставi первинних документiв по фактичним витратам на їх придбання, виготовлення та установку. Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкованi за групами передбаченими П(С)БО - 7. Данi аналiтичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним їх синтетичного облiку. Товариство нараховувало амортизацiю основних засобiв за податковим методом за 1 квартал 2011р., згiдно норм амортизацiї, встановлених в процентах до балансової вартостi 3-х груп основних засобiв - п. 8.6. ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" за № 283/97-ВР вiд 22.051997р. З 01.04.2011р. - прямолiнiйним методом згiдно норм податкового кодексу III р. ст. 145.1.5 п. 1. Порушень у веденнi податкового облiку основних засобiв та їх амортизацiї за перiод, що перевiрявся, перевiркою не встановлено. На балансi Товариства станом на 31.12.2011р. облiковуються нематерiальнi активи, вартiсть яких складає: первинна - 1 тис. грн. залишкова - 1 тис. грн. знос - 0 тис. грн. При розкриттi iнформацiї у фiнансовiй звiтностi щодо кожної групи основних засобiв товариство керується вимогами П(С)БО № 7 i П(С)БО №8. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї - 451 тис. грн. Облiк фiнансових iнвестицiй Фiнансовi iнвестицiї - активiв, якi утримуються Товариством з метою збiльшення прибутку (вiдсоткiв, дивiдендiв, тощо), зростання вартостi капiтального або iнших вигод для iнвестора, згiдно наданих до перевiрки документiв, на балансi Товариства станом на 31.12.2011р. не облiковуються. Запаси Товариство визначає запаси активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що в майбутньому буде отримано економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Вартiсть залишкiв виробничих запасiв Товариства станом на 31.12.2011р. становить: - виробничих запасiв - 16,0 тис. грн.; - товари - 0,0 тис. грн.; Методи оцiнки запасiв Товариство здiйснює у вiдповiдностi з П(С)БО - 9 "Запаси" та згiдно прийнятої облiкової полiтики. Бухгалтерський облiк вищезазначених засобiв вiдповiдає вимогам та нормам П(С)БО - 9 "Запаси". Перевiркою правильностi ведення облiку придбання, руху, реалiзацiї та списання запасiв порушень не встановлено. Дебiторська заборгованiсть Визначення i оцiнку реальностi дебiторської заборгованостi Товариство проводить у вiдповiдностi до П(С)БО-10 "Дебiторська заборгованiсть". Дебiторську заборгованiсть Товариство визнає активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2011р. Товариства не облiковується. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги виникає, коли Товариство реалiзує продукцiю (товари, роботи, послуги) в кредит (з вiдстрочкою платежу). Така дебiторська заборгованiсть визначається активом одночасно з визначенням доходу вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг. Станом на 31.12.2011р. поточна дебiторська заборгованiсть на Товариствi становить: За роботи, товари, послуги - 242 тис. грн.; З бюджетом - 125 тис. грн.; За виданими авансами - 0 тис. грн.; Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 21 тис. грн. Поточну дебiторську заборгованiсть за роботи, товари, послуги Товариство включає до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Згiдно обраної облiкової полiтики величину резерву сумнiвних боргiв Товариство повинно визначити виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. В перевiряємому перiодi резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Наявностi дебiторської заборгованостi, строк позовної давностi якої минув, перевiркою не встановлено. Порушень в веденнi облiку розрахункiв з дебiторами перевiркою не встановлено. Поточнi фiнансовi iнвестицiї не облiковуються. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про зобов'язання Визначення, облiк та оцiнка зобов'язань Товариством проводиться у вiдповiдностi до П(С)БО-11 "Зобов'язання". Зобов'язання вiдображається у балансi Товариства за умови, що його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його зменшення. За перiод, що перевiрявся, довгостроковi зобов'язання не облiковуються. Станом на 31.12.2011р. поточнi зобов'язання становлять: 1. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 17 тис. грн. 2. Поточнi зобов'язання за розрахунками: зi страхування - 102 тис. грн.; з бюджетом - 619 тис. грн.; з оплати працi - 220 тис. грн.; 3. Iншi поточнi зобов'язання - 0 тис. грн. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi Товариства за сумою погашення. Наявностi непогашеної заборгованостi за позиками банкiв, перевiркою не встановлено. Порушень в правильностi ведення облiку та вiдображення в балансi поточних зобов'язань, перевiркою не встановлено. Кредиторської заборгованостi строк позовної давностi якої минув, перевiркою не встановлено. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про власний капiтал Визначення, облiк та оцiнка власного капiталу Товариством проводиться у вiдповiдностi до П(С)БО-5 "Власний капiтал". Власний капiтал має наступну структуру: Статутний капiтал Статутний капiтал Приватного акцiонерного товариства <РИНОК <ОБОЛОНЬ>> (надалi - Товариство) складає 567000 (п'ятсот шiстдесят сiм тисяч) гривень 00 копiйок. Статутний фонд, за планом розмiщення подiлено на 5670 (п'ять тисяч шiстсот сiмдесят) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100,0 грн. кожна. Аудитор пiдтверджує формування Статутного капiталу Приватного акцiонерного товариства <РИНОК <ОБОЛОНЬ>> у розмiрi 567000 (п'ятсот шiстдесят сiм тисяч) гривень 00 коп., що становить 100,0% Статутного капiталу Товариства вiдповiдно до Статуту станом на 31 грудня 2011р. З використанням тестiв контролю перевiрено iнформацiю, що пiдтверджує сплату до статутного капiталу вiдповiдно до чинного законодавства України. Надана документацiя вiдображає реальний стан статутного капiталу суб'єкта перевiрки. В бухгалтерському облiку "Статутний капiтал" облiковується на рахунку 40. Порушень в веденнi облiку рахунку 40 "Статутний капiтал" перевiркою не встановлено. Цiннi борговi папери що потребують забезпечення не випускались. Додатковий вкладений капiтал Згiдно наданих до перевiрки документiв на балансi Товариства станом на 31.12.2011р. додатковий вкладений капiтал становить - 863 тис. грн. Резервний капiтал Згiдно наданих до перевiрки документiв на балансi Товариства станом на 31.12.2011р. резервний капiтал облiковується у розмiрi - 142 тис. грн. Неоплачений капiтал Згiдно наданих до перевiрки документiв на балансi Товариства станом на 31.12.2011р. неоплачений капiтал не облiковується. Облiк фiнансових результатiв та використання прибутку Доходи вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг, їх класифiкацiю та оцiнку Товариство визначає у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО - 15 "Доходи". Доходи вiдображаються в облiку та в звiтностi у момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей. Данi про реалiзацiю є достовiрними i вiдповiдають первинним документам. Вибiрковою перевiркою правильностi визначення валових доходiв, порушень не встановлено. Визначення фiнансових результатiв вiдбувається згiдно з чинним законодавством. Чистий збиток за 2011 р. становить 31 тис. грн. Перевiркою правильностi вiдображення в облiку фiнансових результатiв порушень не встановлено. 2.7.1. Вiдповiднiсть вимогам чинного законодавства вартостi чистих активiв З метою порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу, на виконання вимог статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, аудитором був розрахований розмiр чистих активiв Товариства у вiдповiдностi до методики, викладенiй в рiшеннi ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Розрахункова вартiсть чистих активiв станом на кiнець звiтного року дорiвнює 2281 тис. грн., тобто є бiльшою вiд розмiру статутного капiталу, який дорiвнює 567 грн. На пiдставi проведеного розрахунку аудитор пiдтверджує вiдповiднiсть розмiру чистих активiв Товариства вимогам чинного законодавства. 2.7.2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю (МСА720 <Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть>) Аудитор ознайомився з iншою iнформацiєю, оскiльки iснує можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якi є не всеохоплюючими мiж перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, та не ставлять пiд сумнiв достовiрнiсть перевiреної аудитором фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. 2.7.3. Виконання значних правочинiв Аудитором отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що акцiонерне товариство не здiйснювало значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства) за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". Вiдкритих судових справ - нема Тяганини з податковою - нема. Невиконаних угод - нема. 2.7.4. Стан корпоративного управлiння Корпоративне управлiння ПрАТ "РИНОК "ОБОЛОНЬ" здiйснюється, на нашу думку, по правилам та процедурам прийняття рiшень, щодо дiяльностi товариства, а також розподiл прав i обов'язкiв мiж органами товариства та його учасниками стосовно управлiння вiдповiдно до положення про корпоративне управлiння та Статутом. Аудитор не отримав повного розумiння основних заходiв, якi товариство використовувала для монiторингу внутрiшнього контролю за фiнансовою звiтнiстю, включаючи тi, що стосуються доречних для аудиту заходiв контролю, а також те, як товариство iнiцiює заходи з виправлення недолiкiв у своїх заходах (МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища"). 2.7.5. Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") Отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства, через розробку i застосування прийнятих дiй у вiдповiдь. Конкретнi дiї у вiдповiдь на оцiнку аудитором ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є проведена нами iдентифiкацiя умов, а також оцiнки класiв операцiй, залишкiв на рахунках, розкриття iнформацiї та тверджень, на якi вони можуть впливати, а саме: - виконанi процедури по дебiторськiй та кредиторський заборгованостi (акти звiрянь),пiдготовлених управлiнським персоналом; - проведенi пiдрахунки залишкiв на кiнець звiтного перiоду для мiнiмiзацiї ризику незалежного манiпулювання протягом перiоду мiж здiйсненням пiдрахункiв i кiнцем звiтного перiоду; - використовували комп'ютеризованi методи аудиту, якi мiстяться в електронних файлах операцiй; - здiйснено тестування цiлiсностi записiв та операцiй, створених за допомогою комп'ютера; - отримали iнформацiю по судовим позовам пiдготовлених управлiнським персоналом; - проведена вибiркова перевiрка первинних бухгалтерських документiв та iншої iнформацiї. 2.8 Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Найменування Приватне пiдприємство <Аудиторська фiрма <СЕРВIС-АУДИТ> Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 32205930 Дата державної реєстрацiї 23.10.2002р. Орган, що здiйснив реєстрацiю Оболонська районна у мiстi Києвi Державна адмiнiстрацiя Мiсцезнаходження 04209, м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 41 Телефон (факс) (044) 501 26 41 Поточний рахунок 2600130184 МФО 300755 Назва банку Фiлiя АТ БАНКУ <МЕРКУРIЙ> в м. Києвi Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 3090, Рiшення Аудиторської палати України вiд 26.12.2002р. № 118; термiн чинностi до 15.11.2012 р.(термiн чинностi Свiдоцтва продовжено Рiшенням АПУ вiд 15.11.2007 р. № 184/7) Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв Серiя АБ №000680 вiд 13.02.2008 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Внесено до реєстру вiдповiдно до рiшення Комiсiї вiд 13.02.2008 р. № 90; реєстрацiйний № 743; строк дiї: з 13.02.2008 р. по 15.11.2012 р. Директор Красiльнiков Костянтин Рудольфович Сертифiкат аудитора Серiя А № 005304 вiд 27.06.2002 р., дiйсний до 27.06.2012 р. 2.9 Дата та номер договору на проведення аудиту Перевiрка проводилась згiдно Договору на проведення аудиту за № 139/03/р вiд 26.03.12 року в офiсi Виконавця - м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 41. 2.10 Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту Початок проведення перевiрки - 26 березня 2012 року. Перевiрку закiнчено - 30 березня 2012 року. Дата видачi висновку - 30 березня 2012 року в м. Києвi в офiсi Замовника. 2.11 Директор Аудиторської Фiрми "Сервiс-Аудит" Красiльнiков К.Р. 2.12 М.П. 2.13 30 березня 2012 року м. Київ
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основний вид послуги - здавання в оренду власного нерухомого майна. Основнi ризики в дiяльностi - збiльшення вiдсотка орендної плати за землю, розташування малих архiтектурних форм бiля ринку
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв товариством не здiйснювались оперцiї вiдчудження або придбання активiв у значних розмiрах.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Майновий комплекс розташовано за адресою мiсцезнаходження товариства. У звiтному перiодi значних правочинiв щодо основних засобiв емiтент не укладав. Утримання активiв здiйснюється за власнi кошти Товариства. На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Планiв капiтального будiвництва у товариства немає у зв'язку з нестачею фiнансування. Удосконалення основних засобiв планується при наявностi коштiв. Володiння ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi. Первiсна вартiсть основних засобiв 2472тис.грн.; Ступiнь зносу 53,4 %; Ступiнь використання 76,4%, Сума нарахованого зносу 1321тис.грн.; Обтяження на майно не накладались.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основнi проблеми: оренда землi, незаконне розташування малих архiтектурних форм бiля ринку, а також проведення ярмарок бiля ринку
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi, за результатами численних перевiрок контролюючих органiв, товариством сплачено 115тис.грн. штрафних санкцiй, у тому числi: 80тис.грн. УДК у Шевченкiвському районi - за порушення вимог мiстобудiвельного законодавства; 30 тис. грн. - штраф та пеня за уточненою декларацiєю з оренди землi та iншi.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування розвитку пiдприємства здiйснюється за власнi кошти. Кредитами банку та iнвестицiями Товариство не користується.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Своєчасно невиконаних на кiнець 2011 року договорiв пiдприємство не має.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Планування розвитку дiяльностi товариства ускладнено внаслiдок невизначеностi економiчної ситуацiї у країнi та свiтi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Товариство не здiйснює самостiйних дослiджень та розробок.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Станом на 31 грудня 2011 року товариство не було учасником судових справ.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі У 2010роцi, на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 20.05.2010, форма iснування акцiй змiнена на бездокументарну. У зв'язку з цим дiю договiру 07-01/р вiд 04.09.2001р. на ведення Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, укладеного з ТОВ РКФ "Акцiонер" (IПН 23730267) було припинено. Акт прийому передачi документiв системи реєстру власникiв iменних цiнних паперiв вiд 31.08.2010р. Сторони: Реєстратор: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реєстрацiйно-консалтингова фiрма "Акцiонер", код за ЄДРПОУ - 23730267; Емiтент: ЗАТ Ринок "ОБОЛОНЬ", код за ЄДРПОУ 05588015; Зберiгач: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАД-ЦIННI ПАПЕРИ", код за ЄДРПОУ - 37045775. Цiннi папери товариства на бiржах та торговельно-iнформацiйних системах не котируються, заяви органiзаторам торгiвлi цiнними паперами для допуску до лiстингу не подавались. Акцiї власної емiсiї не викупались. Цiннi папери iнших емiтентiв не придбавались i не продавались. Держава акцiями Товариства не володiє. Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались.

 

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1240 1151 0 0 1240 1151
будівлі та споруди 1184 1109 0 0 1184 1109
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 34 26 0 0 34 26
інші 22 16 0 0 22 16
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1240 1151 0 0 1240 1151
Опис Володiння ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi. Первiсна вартiсть основних засобiв 2472тис.грн.; Ступiнь зносу 53,4 %; Ступiнь використання 76,4%, Сума нарахованого зносу 1321тис.грн.; Обтяження на майно не накладались.

 

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 2281 2312
Статутний капітал (тис. грн.) 567 567
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 567 567
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 1714 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 1714 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 1745 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 1745 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

 

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Кредити не отримувались 01.01.1900 0 0 01.01.1900
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
Облiгацiї не випускались 01.01.1900 0 0 01.01.1900
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
Вiдсутнi 1900-01-01 0 0 1900-01-01
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
Вiдсутнi 1900-01-01 0 0 1900-01-01
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
Iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, не випускались 1900-01-01 0 0 1900-01-01
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Вiдсутнi 01.01.1900 0 X 01.01.1900
Податкові зобов'язання X 619 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 339 X X
Усього зобов'язань X 958 X X
Опис: д/н

 

Інформація про стан корпоративного управління

 Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 1 0
2 2010 1 0
3 2009 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія X  
Акціонери   X
Реєстратор   X
Депозитарій   X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток X  
Бюлетенями (таємне голосування)   X
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

  Так Ні
Реорганізація   X
Внесення змін до статуту товариства   X
Прийняття рішення про зміну типу товариства   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень   X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень   X
Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні

Який склад наглядової ради (за наявності)?
    (осіб)
1 Кількість членів наглядової ради 0
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
3 Кількість представників держави 0
4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) Наглядова рада не утворювалась.
Інші (запишіть) Комiтети не утворювались.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди   X
Інше (запишіть) Наглядова рада не утворювалась.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (запишіть):   X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) Наглядова рада не утворювалась.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Ні

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
    Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1 Члени правління (директор) Так Ні Ні
2 Загальний відділ Ні Ні Ні
3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
4 Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
5 Секретар правління Ні Ні Ні
6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
7 Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні
9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
10 Інше(запишіть): д/н Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Ні Ні Ні Так
Обрання та відкликання голови наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та відкликання членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Так Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
    Так Ні
1 Положення про загальні збори акціонерів   X
2 Положення про наглядову раду   X
3 Положення про виконавчий орган (правління)   X
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
5 Положення про ревізійну комісію   X
6 Положення про акції акціонерного товариства   X
7 Положення про порядок розподілу прибутку   X
8 Інше (запишіть): Товариство має одного акцiонера, якому належать 100% акцiй. Виконавчий орган - одноосiбний. Функцiї контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю покладено на незалежного аудитора, за угодою.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
    Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
1 Фінансова звітність, результати діяльності Ні Так Так Ні Так
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Ні Так
3 Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
4 Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Так
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
6 Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
    Так Ні
1 Не проводились взагалі   X
2 Менше ніж раз на рік   X
3 Раз на рік X  
4 Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
  Так Ні
Загальні збори акціонерів X  
Наглядова рада   X
Правління або директор   X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні


З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія   X
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант X  
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) Функцiї контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю покладено на незалежного аудитора, за угодою.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи   X
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя не утворювалась.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

    Так Ні
1 Випуск акцій   X
2 Випуск депозитарних розписок   X
3 Випуск облігацій   X
4 Кредити банків   X
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
6 Інше (запишіть):    X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Ні


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так


З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи   X
Не задовольняли умови договору з особою   X
Особу змінено на вимогу:  
акціонерів   X
суду   X
Інше (запишіть) У 2010роцi, на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв форма iснування акцiй змiнена на бездокументарну. У зв'язку з цим дiю договiру на ведення Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, укладеного з ТОВ РКФ "Акцiонер" (IПН 23730267) було припинено

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні


У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 1900-01-01 ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві: д/н

 

Річна фінансова звітність

 


  Коди
    Дата 01.01.2012
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИНОК "ОБОЛОНЬ" за ЄДРПОУ 05588015
Територія Україна м.Київ Оболонський 04214 м.Київ Героїв Днiпра, 41 за КОАТУУ 8038000000
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 234
Орган державного управління Не визначено за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності Здавання в оренду власного нерухомого майна за КВЕД 70.20.0
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
Адреса: Героїв Днiпра, 41, м.Київ, Оболонський, Україна, 04214
Середня кількість працівників: 122


Баланс станом на 2011 рік

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 1 1
- первісна вартість 011 1 1
- накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 )
Незавершене будівництво 020 451 451
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 1240 1151
- первісна вартість 031 2475 2472
- знос 032 ( 1235 ) ( 1321 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ( 0 )
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 6 6
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 17 16
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 161 242
- первісна вартість 161 161 242
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 99 125
- за виданими авансами 180 0 0
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 14 21
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 1538 1223
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260
III. Витрати майбутніх періодів 270 4 3
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 567 567
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 863 863
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 142 142
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 740 709
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 2312 2281
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 18 17
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 0 0
- з бюджетом 550 756 619
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 136 102
- з оплати праці 580 309 220
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 0 0
Усього за розділом IV 620 1219 958
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640

Примітки Фiнансова звiтнiсть формується згiдно П(С)БО 1 <Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi>, П(С)БО 2 <Баланс>.
Керівник Зiньковський Вiктор Олександрович
Головний бухгалтер Соловiщук Катерина ЛогiнiвнаЗвіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 15923 15400
Податок на додану вартість 015 2654 2566
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
  025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 13269 12834
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 11225 ) ( 10222 )
Валовий прибуток:
- прибуток 050 2044 2612
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 792 480
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 2701 ) ( 2942 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 115 ) ( 3 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 20 147
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 14 ) ( 43 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 6 104
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 37 ) ( 26 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 78
- збиток 195 ( 31 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 78
- збиток 225 ( 31 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0


II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 1936 1609
Витрати на оплату праці 240 5027 5195
Відрахування на соціальні заходи 250 1768 1845
Амортизація 260 88 70
Інші операційни витрати 270 5222 4448
Разом 280 14041 13167


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 5670.00000000 5670.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 5670.00000000 5670.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -5.48000000 13.76000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -5.48000000 13.76000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000

Примітки Фiнансова звiтнiсть формується згiдно П(С)БО 1 <Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi>, П(С)БО 3 <Звiт про фiнансовi результати>. Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувались i не виплачувались.
Керівник Зiньковський Вiктор Олександрович
Головний бухгалтер Соловiщук Катерина ЛогiнiвнаЗвіт про рух грошових коштів за 2011 рік

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 15923 15400
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 792 480
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 2392 2077
Авансів 095 0 0
Повернення авансів 100 0 0
Працівникам 105 5027 5191
Витрат на відрядження 110 0 0
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 2654 2566
Зобов'язань з податку на прибуток 120 37 26
Відрахувань на соціальні заходи 125 1768 1844
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 4702 3958
Цільових внесків 140 0 0
Інші витрачання 145 450 934
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -315 -716
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -315 -716
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 0 0
- необоротних активів 250 0 0
- майнових комплексів 260 0 0
Інші платежі 270 0 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 0 0
Сплачені дивіденди 350 0 0
Інші платежі 360 0 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0
Чистий рух коштів за звітній період 400 -315 -716
Залишок коштів на початок року 410 1538 2254
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 1223 1538

Примітки Фiнансова звiтнiсть формується згiдно П(С)БО 1 <Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi>, П(С)БО 4 <Звiт про рух грошових коштiв>.
Керівник Зiньковський Вiктор Олександрович
Головний бухгалтер Соловiщук Катерина ЛогiнiвнаЗвіт про власний капітал за 2011 рік

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 567 0 863 0 142 740 0 0 2312
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 567 0 863 0 142 740 0 0 2312
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
  120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -31 0 0 -31
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -31 0 0 -31
Залишок на кінець року 300 567 0 863 0 142 709 0 0 2281

Примітки Фiнансова звiтнiсть формується згiдно П(С)БО 1 <Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi>, П(С)БО 5 <Звiт про власний капiтал>.
Керівник Зiньковський Вiктор Олександрович
Головний бухгалтер Соловiщук Катерина ЛогiнiвнаПримітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Разом 080 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0


II. Основні засоби

Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 2075 891 0 0 0 0 0 75 0 0 0 2075 966 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 270 236 0 0 0 0 0 8 0 0 0 270 244 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 41 35 0 0 0 0 0 2 0 0 0 41 37 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 89 73 0 0 0 3 2 3 0 0 0 86 74 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0